Deze voorwaarden zijn van toepassing op registratie bij Mantelzorgcentraal en de mantelzorger, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk door partijen is afgeweken.
Mantelzorgcentraal stelt de algemene voorwaarden beschikbaar aan de mantelzorger voorafgaand of bij de totstandkoming van de registratie. Op verzoek van de mantelzorger licht Mantelzorgcentraal de algemene voorwaarden mondeling toe.

De registratie komt tot stand na het juist invullen van gegevens en aanvaarding van de algemene voorwaarden zoals omschreven in deze voorwaarden.

Begripsomschrijving


Mantelzorgcentraal

Mantelzorgcentraal is een onderdeel van Palet Welzijn. Mantelzorgcentraal is er voor mantelzorgers.
Voor de gemeente Zoetermeer voeren zij de registratie en mantelzorgwaardering uit.

Mantelzorger

Een mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dat kan een familielid zijn, maar ook een vriend of kennis. Een mantelzorger is geen beroepskracht (definitie Rijksoverheid).
Iemand is ook mantelzorger als uitbetaling van PGB binnen het gezin, familie of vrienden plaatsvindt. M.a.w.: PGB telt niet bij de definitie van mantelzorger. Er is echter een belangrijke uitzondering: Wordt de burger ingekocht van buiten het gezin voor hulp/zorg/ondersteuning, dan is diegene geen mantelzorger maar een betaalde kracht.

Voorwaarden voor registratie als mantelzorger binnen de gemeente Zoetermeer:

De mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevend is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dit houdt in minimaal 8 uur per week en drie maanden aaneengesloten.

Mantelzorgwaardering

Per 1 januari 2015 is het Mantelzorgcompliment vanuit de Rijksoverheid afgeschaft. Gemeenten zijn nu verantwoordelijk voor het ‘waarderen’ van mantelzorgers. Zij krijgen daarvoor een budget. Hoe zij dit budget precies besteden, verschilt per gemeente. Bij verordening wordt bepaald op welke wijze het college zorgdraagt voor een jaarlijkse blijk van waardering voor de mantelzorgers van cliënten in de gemeente.

Parkeervergunning

Om de mantelzorgtaak goed te kunnen uitvoeren, kan een parkeerontheffing helpend zijn. Mantelzorgers die voor iemand in Zoetermeer zorgen die in een betaald of blauwe zone gebied woont kunnen een parkeervergunning aanvragen via Mantelzorgcentraal.

Registratie

 1. Mantelzorgcentraal registreert mantelzorgers in opdracht van de gemeente Zoetermeer.
 2. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.
 3. Desgevraagd dient de mantelzorger bewijsstukken te kunnen overleggen aan Mantelzorgcentraal of de gemeente Zoetermeer om aan te tonen dat er door hem of haar aan het criterium wordt voldaan.
 4. De gemeente besluit of de mantelzorgwaardering aan de aanvrager wordt afgegeven.
 5. Bij twijfel over de juistheid van de opgave van de gegevens, kan de gemeente een nacontrole uitoefenen.
 6. Bij opgave van onjuiste gegevens en informatie kan de gemeente de mantelzorgwaardering terugvorderen.

Werkwijze registratie Mantelzorgcentraal

 1. Mantelzorger dient zich te registeren door zich persoonlijk aan te melden bij Mantelzorgcentraal via de website www.mantelzorgcentraal.nl.
 2. Voor ondersteuning bij de registratie kan de mantelzorger terecht op het spreekuur van de mantelzorgcoördinator.
 3. Mantelzorgcentraal zal de mantelzorger via steekproef of op verzoek van de mantelzorger na registratie telefonisch benaderen voor een persoonlijk gesprek. Dit gesprek dient om de opgegeven informatie te controleren en de persoonlijke situatie van de mantelzorger in kaart te brengen.
 4. Mantelzorgcentraal zal de mantelzorger nadat zijn/haar situatie besproken is de ondersteunings- en respijtmogelijkheden aanbieden die aansluiten op de situatie van de mantelzorger.
 5. De mantelzorger ontvangt digitaal een bevestiging van zijn/haar registratie.
 6. Landelijke en gemeentelijke actuele mantelzorginformatie ontvangt de mantelzorger drie keer per jaar via het nieuwsblad voor mantelzorgers.

Privacy

Mantelzorgcentraal verwerkt persoonsgegevens van de mantelzorger uitsluitend ten behoeve van de registratie en de uitvoering van mantelzorgondersteuning in overeenstemming met de Europese privacy verordening algemene verordening gegevensbescherming.

Beëindiging registratie

 1. De registratie eindigt op 31 december van het lopende kalenderjaar
 2. De registratie eindigt op verzoek van de mantelzorger
 3. De registratie eindigt bij opgave onjuiste gegevens en informatie

Mantelzorgwaardering 2024

 1. De mantelzorger dient minimaal 18 jaar oud te zijn. Mantelzorgers onder de 18 kunnen gebruik maken van het initiatief 2becool en de waardering voor jonge mantelzorgers tussen de 8-18 jaar.
 2. Om in aanmerking te komen voor de mantelzorgwaardering dient men mantelzorger te zijn voor een inwoner van Zoetermeer.
 3. De mantelzorger dient ingezetene van Nederland te zijn.
 4. De mantelzorger kan jaarlijks 1x aanspraak maken op de mantelzorgwaardering.
 5. De mantelzorger zorgt langdurig, intensief en onbetaald voor iemand die chronisch ziek, gehandicapt of hulpbehoevende is en met wie hij of zij een persoonlijke band heeft. Dit houdt in minimaal 8 uur per week en drie maanden aaneengesloten.
 6. Desgevraagd dient de mantelzorger bewijsstukken te kunnen overleggen aan Mantelzorgcentraal of de gemeente Zoetermeer om aan te tonen dat er door hem of haar aan het criterium wordt voldaan.
 7. De mantelzorgwaardering kan worden aangevraagd van 1 april t/m 10 november.
 8. Voor 2024 bestaat de mantelzorgwaardering uit een eenmalig geldbedrag van €200,- en de dag van de mantelzorg.
 9. Mantelzorgcentraal registreert de aanspraak op de mantelzorgwaardering in opdracht van de gemeente Zoetermeer.
 10. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.
 11. Voor het aanvragen van de mantelzorgwaardering worden alle opgegeven gegevens doorgestuurd naar de gemeente.
 12. De gemeente beslist of een mantelzorger in aanmerking komt voor de mantelzorgwaardering.
 13. Bij twijfel over de juistheid van de opgave van de gegevens, kan de gemeente een nacontrole uitoefenen.
 14. Bij opgave van onjuiste gegevens en informatie kan de gemeente de mantelzorgwaardering terugvorderen.

Parkeervergunning

 1. Om in Zoetermeer in aanmerking te komen voor een parkeervergunning dient men mantelzorger te zijn voor een inwoner van Zoetermeer. De mantelzorger dient voor aanvraag als mantelzorger geregistreerd te staan bij Mantelzorgcentraal.
 2. De mantelzorger dient ingezetene van Nederland te zijn.
 3. De mantelzorger moet voor iemand zorgen die in een blauwe of betaalde zone in Zoetermeer woont.
 4. De parkeervergunning is een papieren vergunning met gemeentelogo en stempels waarop het kenteken van de mantelzorger staat vermeld.
 5. Op de vergunning staat aangeduid in welk gebied de vergunning geldig is. Dat zijn alleen straten in de nabije omgeving van het zorgadres.
 6. De vergunning geeft vergunninghouder het recht om tijdens mantelzorg te parkeren op een parkeervak zonder daarvoor parkeergeld te betalen; parkeren buiten een parkeervak is niet toegestaan;
 7. Het parkeren op een laad- en losstrook en/of gehandicapten parkeerplaats is niet toegestaan;
 8. Tijdens het gebruik moet het voorblad van de vergunning duidelijk zichtbaar achter de voorruit van het voertuig aanwezig zijn.
 9. De houder van de vergunning c.q. de gebruiker van de vergunning blijft ten volle aansprakelijk voor eventuele schade die zij als deelnemer aan het verkeer normaliter bij het veroorzaken van schade juridisch dragen.
 10. Mantelzorgcentraal registreert de aanspraak op de parkeervergunning voor mantelzorgers in opdracht van de gemeente Zoetermeer.
 11. De mantelzorger is verantwoordelijk voor de juiste opgave van gegevens en het voldoen aan de voorwaarden die de gemeente stelt.
 12. De gemeente beslist of een mantelzorger in aanmerking komt voor de parkeervergunning.
 13. De vergunning is geldig van de aanvraagdatum tot en met 31 december. Hierna wordt de mantelzorger door de gemeente aangeschreven over verlenging van de vergunning.

Klachten

Wanneer een mantelzorger het niet eens is met een besluit van de gemeente kan de mantelzorger een klacht indienen. Deze procedure wordt beschreven op de gemeentesite; Klacht indienen | Gemeente Zoetermeer.

Klachten over de van de registratie dienen per omgaande na het ontstaan van de klacht bij Mantelzorgcentraal te worden gemeld. Mantelzorgcentraal zal binnen 5 werkdagen na ontvangst van een klacht de mantelzorger van een reactie voorzien.

Toepasselijk recht

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst onderworpen aan Nederlands recht.

Voor deze regeling komen enkel ingezetenen van Nederland in aanmerking.